Moja strona główna

                                                     I

1. Które z poniższych zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 2 uznaje się za najważniejsze?A) działanie szkodliwe dla środowiska

B) właściwości trujące

C) właściwości wynikające z ciśnienia gazu2. Czy istnieją limity dotyczące ilości towarów niebezpiecznych na jednostkę transportową oznakowaną pomarańczowymi tablicami ostrzegawczymi?A) limity zależą od dopuszczalnej masy całkowitej jednostki transportowej

B) tak jeśli przepisy szczególne dotyczące załadunku, rozładunku i manipulowania przywołują przepisy CV3 i CV15

C) nie, najważniejsze jest, aby nie przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu3. Za nadzór nad pojazdem uważa się:A) pozostawienie pojazdu na parkingu płatnym

B) pozostawienie pojazdu w obszarze zabudowanym, w ruchliwym miejscu

C) pozostawienie pojazdu na parkingu strzeżonym, którego personel został poinformowany o właściwościach ładunku i miejscu przebywania kierowcy4. Przewożąc odpady niebezpieczne spełniające kryteria klasyfikacyjne ADR w transporcie drogowym należy:A) stosować specjalne pojemniki do odpadów dopuszczone przez MPO

B) zaznaczyć w dokumencie przewozowym informację, że przewożony jest odpad np. " UN 1202, odpad, olej napędowy, 3, III "

C) stosować specjalne pojemniki do odpadów5. Ochronę towarów niebezpiecznych ADR stosuje się w celu:A) zapewnienia pracy dla konwojentów uczestniczących w przewozach

B) zmniejszenia ryzyka wydostania się towarów niebezpiecznych z opakowań, w których są przewożone

C) eliminacji zamachów na środki transportu6. Numery znajdujące się na tablicy ostrzegawczej wskazują:

                       

A) zagrożenie wyciekiem materiału palnego, trującego i żrącego

B) zagrożenie materiału trującego, żrącego i palnego

C) zagrożenie wyciekiem cieczy samozapalnej7. Jeżeli podczas transportu o charakterze dystrybucyjnym ilość przewożonego materiału niebezpiecznego, po kolejnym rozładunku, będzie mniejsza niż określona w ograniczeniach podanych w przepisie 1.1.3.6:A) powinna nastąpić zamiana kierowców, tak aby pojazd prowadził kierowca bez uprawnień ADR

B) kierowca może usunąć pomarańczowe tablice z pojazdu.

C) odbiorca materiału, powinien dopilnować, aby z pojazdu zostały usunięte pomarańczowe tablice ostrzegawcze8. Kto powinien umieścić w dokumentach przewozowych informacje dotyczące działań, które powinny być podjęte przez przewoźnika, zawierające dodatkowe wymagania związane z załadunkiem:A) przewoźnik

B) doradca do spraw transportu towarów niebezpiecznych

C) nadawca9. Opakowanie towaru niebezpiecznego, w zakresie wymagań ADR, powinno:A) być zaopatrzone w czytelne oznakowanie

B) posiadać uchwyty do przenoszenia mechanicznego

C) posiadać etykietę z informacją o sposobie neutralizacji zawartości10. W firmie transportującej towary niebezpieczne powinna być:A) możliwość sprawdzenia wytrzymałości opakowań stosowanych w transporcie ADR

B) możliwość uzyskania kompetentnej informacji o transportowanych towarach ADR

C) możliwość ulokowania w bezpiecznym pomieszczeniu doradcy d/s towarów niebezpiecznych11. Jednostka transportowa o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 7,5 tony powinna być wyposażona w gaśnice:A) o łącznej zawartości 10 kg

B) o łącznej zawartości 12 kg przy czym co najmniej jedna powinna być mniejsza niż 2 kg

C) o łącznej zawartości 12 kg (do grup pożarów A, B, C)12. Do klasy 5.1 według ADR należą:A) materiały stałe zapalne

B) materiały zakaźne

C) materiały, które powodują zapalenie innych materiałów, chociaż same są niepalne13. Kto może dokonywać kontroli na drodze pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne?A) Inspekcja Ochrony Środowiska

B) Państwowa Straż Pożarna

C) Policja14. Sztuczne oddychanie należy wykonywać w następujących sytuacjach:A) brak reakcji na bodźce zewnętrzne, ale jest wyczuwalne tętno

B) poszkodowany oddycha, ale jest nieprzytomny

C) poszkodowany ma uszkodzone kręgi szyjne15. Które z wymienionych dokumentów wymagane są podczas przewozu 30 butli o pojemności 11 litrów każda, zawierających UN 1965:A) dokument przewozowy zawierający zapis np.: UN 1965 mieszanina węglowodorów gazowych skroplona i.n.o., 2.1; 30 butli; całkowita ilość 330 litrów

B) dokument przewozowy zawierający zapis: "wartość obliczona zgodnie z przepisami 1.1.4.2"

C) dokument przewozowy zawierający zapis: "wartość obliczona zgodnie z przepisami 1.1.3.6; nie przekracza LQ"16. Który dokument zawiera informacje dotyczące zagrożenia związanego z towarami niebezpiecznymi i wytyczne postępowania w razie wypadku?A) zielona karta pojazdu.

B) pisemne instrukcje

C) certyfikaty z badań opakowań, w których znajduje się ładunek17. Zakazy ładowania razem do jednego pojazdu dotyczą:

A) towarów klasy 3 oraz materiałów utleniających klasy 5.1 (kodu klasyfikacyjnego OF)

B) załadunku do kontenera sztuk przesyłki

C) tylko kontenerów i pojazdów krytych18. Wzywając pomoc dzwoń:A) 997

B) 112998

C) 11219. Zapis w dokumencie przewozowym "UN 1580 Chloropikryna, 6.1, I" oznacza, że przewożony materiał jest:A) wybuchowy

B) słabo trujący

C) silnie trujący20. Przewóz 300 litrów ciekłego towaru niebezpiecznego 2 kategorii transportowej w sztukach przesyłki wymaga:A) dodatkowego wyposażenia jednostki transportowej w kliny pod koła, stojące znaki ostrzegawcze, kamizelkę i latarkę w wykonaniu przeciwwybuchowym dla kierowcy

B) zaświadczenia o ukończeniu kursu ADR przez kierowcę wyposażenia pojazdu w gaśnice o łącznej pojemności 12 kg proszku gaśniczego

C) certyfikowanego (atestowanego) opakowania, odpowiednio oznakowanego - pojazd nie wymaga oznakowania tablicami pomarańczowymi

21. Niżej przedstawiony znak tunelu oznacza:

                                   

A) zakaz wjazdu pojazdów z towarem grożącym wyciekiem materiału żrącego

B) zakaz wjazdu pojazdów z towarem grożącym wybuchem o bardzo dużym zasięgu

C) zakaz wjazdu pojazdów z towarem zagrażającym emisją gazu niepalnego, żrącego22. Co powinieneś zrobić, gdy przewozisz przesyłki oznakowane nalepką?

                                      

A) jeśli istnieją wątpliwości, połóż je na boku, tzn. ze strzałkami skierowanymi w stronę boku pojazdu

B) nie ładuj ich, jeżeli nie możesz załadować ich tak, aby strzałki były skierowane do góry

C) załaduj je tak, aby strzałki były skierowane na prawą stronę23. Palety z workami:A) nie wymagają oznakowania jeżeli zawierają nawozy sztuczne klasy 5.1

B) obciągnięte folią powinny być ładowane tak aby poszczególne palety były oddzielone tekturą uniemożliwiającą ich wzajemne sklejanie się

C) nie wymagają oznakowania jeżeli są przeznaczone do celów rolniczych24. Towary niebezpieczne mogą być przewożone:A) tylko transportem drogowym i kolejowym

B) tylko jeśli spełnione są wymagania przepisów ADR

C) tylko transportem drogowym i morskim25. Przepisy ADRA) obowiązują w transporcie drogowym na całym świecie

B) dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych w ruchu lądowym w Europie

C) podlegają zmianom i uzupełnieniom co 2 lata26. Oznaczenie jednostki transportowej z przodu i z tyłu tablicami  jest:A) obowiązkowe przy przewozie kontenerów oznakowanych nalepkami, widocznymi z zewnątrz tych jednostek

B) dopuszczone przy przewozie w niej towarów niebezpiecznych w „ilościach ograniczonych” gdy masa brutto przewożonych sztuk przesyłek przekracza 6 ton

C) zamienne z pomarańczowymi tablicami ADR, to znaczy nie wymaga  gdy jednostka transportowa jest już oznakowana tablicami pomarańczowymi

27. Gaśnice proszkowe znajdujące się na pojazdach przewożących towary niebezpieczne:A) muszą być zabezpieczone przed zdjęciem (zamykane na kłódkę) przez niepowołane osoby

B) powinny być legalizowane przez kierowcę

C) powinny być legalizowane w określonych terminach przez osoby do tego uprawnione28. Postępowanie przy oparzeniach termicznych:A) zerwać ubranie, które przywarło do oparzonej skóry

B) oparzenia termiczne schładzać wodą bieżącą przez około 15 minut, podając poszkodowanemu ciepłe napoje

C) oparzone miejsca przetrzeć gazą zanurzoną w oliwie29. Do klasy 2 według ADR należą:A) materiały w podwyższonej temperaturze

B) gazy skroplone

C) materiały stałe zapalne30. Zestaw wyposażenia dodatkowego wymienionego w pisemnych instrukcjach umożliwia:A) podjęcie podstawowych działań ratowniczych

B) bezpieczną naprawę uszkodzonych opakowań

C) bezpieczną naprawę uszkodzonych opakowań z towarem niebezpiecznym

SZABLON ODPOWIEDZI DO TESTU NR I

Pytanie nr 1 Odpowiedź C

Pytanie nr 2 Odpowiedź B

Pytanie nr 3 Odpowiedź C

Pytanie nr 4 Odpowiedź B

Pytanie nr 5 Odpowiedź C

Pytanie nr 6 Odpowiedź A

Pytanie nr 7 Odpowiedź B

Pytanie nr 8 Odpowiedź C

Pytanie nr 9 Odpowiedź A

Pytanie nr 10 Odpowiedź B

Pytanie nr 11 Odpowiedź C

Pytanie nr 12 Odpowiedź C

Pytanie nr 13 Odpowiedź C

Pytanie nr 14 Odpowiedź A

Pytanie nr 15 Odpowiedź A

Pytanie nr 16 Odpowiedź B

Pytanie nr 17 Odpowiedź B

Pytanie nr 18 Odpowiedź C

Pytanie nr 19 Odpowiedź C

Pytanie nr 20 Odpowiedź C

Pytanie nr 21 Odpowiedź B

Pytanie nr 22 Odpowiedź B

Pytanie nr 23 Odpowiedź B

Pytanie nr 24 Odpowiedź B

Pytanie nr 25 Odpowiedź C

Pytanie nr 26 Odpowiedź C

Pytanie nr 27 Odpowiedź C

Pytanie nr 28 Odpowiedź B

Pytanie nr 29 Odpowiedź B

Pytanie nr 30 Odpowiedź A                                                      II

1. Przewóz 300 litrów ciekłego towaru niebezpiecznego 2 kategorii transportowej w sztukach przesyłki wymaga:A) nie wymaga się żadnych dodatkowych warunków to jest dokumentów, oznakowania i wyposażenia

B) nie wymaga specjalnego oznakowania (ADR) jednostki transportowej

C) oznakowania pojazdu odpowiednimi nalepkami i prostokątnymi tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej z numerami rozpoznawczymi towaru niebezpiecznego2. Oznakowanie jednostki transportowej i oznakowanie ładunku:A) jest zawsze obowiązkiem kierowcy

B) jest obowiązkiem kierowcy w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki pojazdem skrzyniowym

C) to obowiązek nadawcy towarów niebezpiecznych3. Podczas przewozu towarów niebezpiecznych w kabinie jednostki transportowej mogą przebywać:A) najbliższa rodzina kierowcy (żona, dzieci) wpisana do dokumentu przewozowego

B) dzieci

C) członkowie załogi wpisani do dokumentu przewozowego4. Numery znajdujące się na tablicy ostrzegawczej wskazują:


                                      

 
A) zagrożenie materiałem stałym zapalnym, który reagując niebezpiecznie z wodą wydziela gazy żrące

B) zagrożenie materiałem stałym zapalnym, który reagując niebezpiecznie z wodą wydziela gazy palne

C) zagrożenie wywołane materiałem stałym zapalnym, który reaguje niebezpiecznie z wodą wydzielając gazy palne5. Wyłączenie przewozów z przepisów ADR na podstawie przepisu 1.1.3.6. (bez tablic), pozwala na:A) ograniczenie kosztów transportu towarów niebezpiecznych

B) przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach

C) zwolnienie kierowcy z posiadania jakichkolwiek dokumentów związanych z transportem towarów ADR6. Wyposażenie dodatkowe pojazdu umożliwia:A) poruszanie się pojazdu z bezpieczną prędkością

B) lepszą widoczność kierowcy znajdującego się na zewnątrz pojazdu, w warunkach ograniczonej widoczności

C) zapewnienie stałej prędkości podczas jazdy autostradą

7. Numery znajdujące się na tablicy ostrzegawczej wskazują: 


                                       


A) zagrożenie emisją gazu palnego, żrącego

B) zagrożenie wywołane materiałem ciekłym żrącym, zapalnym

C) zagrożenie wysypem materiału stałego palnego, żrącego8. Transport drogowy towarów niebezpiecznych:A) może występować jako część transportu multimodalnego w łańcuchu transportowym

B) powinien być zabroniony w celu podwyższenia bezpieczeństwa na drogach

C) jest najczęstszą przyczyną groźnych wypadków komunikacyjnych9. Pojazd przewożący butle z gazem palnym powinien być oznakowany:A) może nie być oznakowany, gdy są to puste butle po gazie palnym wg. 1.1.3.6

B) tablicami z napisem "Gazy palne"

C) tablicami z numerami rozpoznawczymi zagrożenia10. Przy przewozie towarów niebezpiecznych, wyłączenie spod przepisów ADR spełniające warunek zachowania określonych limitów ilościowych (tzw. LQ) dotyczy:A) próżnych cystern po paliwach

B) przewozu towarów niebezpiecznych w opakowaniach zaopatrzonych w numer rozpoznawczy materiału (UN) lub litery "LQ" lub znak 
C) przewozu kontenerów pod warunkiem, że są to kontenery-cysterny11. W firmie transportującej towary niebezpieczne powinna być:A) taka ilość Doradców - DGSA, ile jest oddziałów lub filii firmy

B) możliwość konsultacji w zakresie przepisów ADR z osobą do tego uprawnioną - doradcą DGSA

C) związany z transportem, kolejny związany z przeładunkami oraz ostatni z magazynowaniem towarów12. Nadawca powinien odmówić załadunku towarów niebezpiecznych jeżeli:A) opony w pojeździe są bieżnikowane

B) wyposażenie awaryjne jest niezgodne z danymi w dokumencie przewozowym

C) kierowca samochodu nie posiada aktualnego zaświadczenia o przeszkoleniu ADR.13. W pisemnej instrukcji zawarte są informacje:A) dotyczące dopuszczalnej do przewozu masy ładunku w kg

B) dotyczące telefonu do nadawcy

C) dotyczące sprzętu ochrony ogólnej i indywidualnej, które powinny być przewożone w pojeździe

14. Do klasy 2 według ADR należą:

A) gazy trujące

B) materiały stałe zapalne

C) materiały ciekłe zapalne15. Do klasy 1 według ADR należą:A) gazy o właściwościach wybuchowych

B) materiały pirotechniczne

C) materiały stałe zapalne16. Opakowanie towaru niebezpiecznego, w zakresie wymagań ADR, powinno:A) być odpowiednio dobrane w zależności od grupy pakowania danego towaru niebezpiecznego

B) być wykonane wyłącznie z materiału niepalnego

C) posiadać etykietę z informacją o sposobie neutralizacji zawartości17. Znak B 13 oznacza: 
                               
                                      

A) zakaz ruchu pojazdów przewożących materiały klasy 4.1 w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi

B) zakaz ruchu pojazdów przewożących materiały promieniotwórcze w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi

C) zakaz ruchu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne wszystkich klas, bez względu na przewożone ilości18. Numery znajdujące się na tablicy ostrzegawczej wskazują: 


                                          


A) zagrożenie wywołane materiałem ciekłym palnym, trującym i posiadającym właściwości żrące

B) zagrożenie materiału trującego, żrącego i palnego

C) zagrożenie wyciekiem cieczy samozapalnej19. Które z poniższych dokumentów, w razie wypadku lub awarii, powinien przekazać kierowca właściwym władzom?A) certyfikaty z badań opakowań, w których znajduje się ładunek

B) kartę charakterystyki materiału

C) pisemną instrukcję20. Grupa pakowania:A) charakteryzuje natężenie zagrożenia dominującego

B) dzieli towary według sposobu pakowania (I - szkło; II - karton; III - metal)

C) dotyczy towarów klasy 1, 2, 721. Które z poniższych zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 6.1 uznaje się za najważniejsze?A) działanie trujące

B) emisja gazu palnego

C) palność22. Kto odpowiada za przyjęcie do przewozu towaru niebezpiecznego w niewłaściwym opakowaniu?A) przewoźnik

B) producent materiału

C) nadawca materiału23. W przypadku wielu odbiorców (przy przewozie o charakterze dystrybucyjnym), kierowca powinien:A) nie musi i nie ma obowiązku pilnowania, aby z dokumentu przewozowego lub dokumentów towarzyszących było możliwe określenie ilości materiału niebezpiecznego dostarczonego poszczególnym odbiorcom

B) nie obowiązują zakazy ładowania razem do jednego pojazdu (materiałów oznakowanych pomarańczowymi nalepkami ostrzegawczymi z innymi towarami niebezpiecznymi)

C) dopilnować, aby z dokumentu przewozowego lub dokumentów towarzyszących było możliwe określenie ilości materiału niebezpiecznego dostarczonego poszczególnym odbiorcom24. Które z wymienionych dokumentów wymagane są podczas przewozu 5 bębnów stalowych o pojemności 200 litrów każdy, zawierających olej napędowy UN 1202, III grupy pakowania:A) dokument przewozowy zawierający zapis: wartość obliczona zgodnie z przepisami 1.1.3.6 wynosi 1000; olej napędowy UN 1202, III grupy pakowania

B) dokument przewozowy zawierający zapis np.: UN 1202 paliwo do silników Diesla, 3, III; 5 bębnów; całkowita ilość 1000 litrów

C) zaświadczenie z dodatkowego badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych25. Jeżeli w klasie towarów niebezpiecznych występują cyfry I, II, III, to oznaczają one:

A) dopuszczalną ilość materiału (brutto) na pojeździe: I - 100 kg, II - 500 kg, III - 1000 kg

B) stopień natężenia zagrożenia, gdzie I - oznacza zagrożenie największe, a cyfra III - najmniejsze

C) stopień natężenia zagrożenia, gdzie III - oznacza zagrożenie największe, a cyfra I - najmniejsze26. Jaki jest cel przepisów ADR?A) ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego (fauny i flory)

B) określenie zasad przewozu towarów wymagających przewozu w cysternach

C) dopuszczenie towarów niebezpiecznych do przewozu, zachowując ustalone procedury zmniejszające do minimum zagrożenia wynikające z właściwości przewożonych towarów27. Instrukcje Techniczne ICAO regulują:A) przewóz lotniczy towarów niebezpiecznych

B) transport morski towarów niebezpiecznych

C) przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w ruchu krajowym28. Które z wymienionych dokumentów wymagane są podczas przewozu 30 butli o pojemności 11 litrów każda, zawierających UN 1965:A) dokument przewozowy zawierający zapis: "wartość obliczona zgodnie z przepisami 1.1.3.6; nie przekracza LQ"

B) dokument przewozowy zawierający zapis: "wartość obliczona zgodnie z przepisami 1.1.4.2"

C) dokument przewozowy zawierający zapis np.: UN 1965 mieszanina węglowodorów gazowych skroplona i.n.o., 2.1; 30 butli; całkowita ilość 330 litrów; 2 kategoria transportowa29. Niżej przedstawiony znak tunelu oznacza: 
 
                                           

A) zakaz wjazdu pojazdu przewożącego jakiekolwiek towary niebezpieczne

B) zakaz wjazdu pojazdów z towarem grożącym wybuchem o bardzo dużym zasięgu

C) zakaz wjazdu pojazdów z towarem zagrażającym emisją gazu niepalnego, żrącego30. Zapis w dokumencie przewozowym: "Przewóz zgodny z 1.1.4.2" oznacza, że:A) przewóz drogowy ma miejsce bezpośrednio przed lub po przewozie morskim lub lotniczym

B) materiał niebezpieczny nie może być przewożony koleją

C) sztuki przesyłki przed nadaniem do przewozu drogowego przewożone były kolejąSZABLON ODPOWIEDZI DO TESTU NR II

Pytanie nr 1 Odpowiedź B

Pytanie nr 2 Odpowiedź B

Pytanie nr 3 Odpowiedź C

Pytanie nr 4 Odpowiedź B

Pytanie nr 5 Odpowiedź A

Pytanie nr 6 Odpowiedź B

Pytanie nr 7 Odpowiedź B

Pytanie nr 8 Odpowiedź A

Pytanie nr 9 Odpowiedź A

Pytanie nr 10 Odpowiedź B

Pytanie nr 11 Odpowiedź B

Pytanie nr 12 Odpowiedź C

Pytanie nr 13 Odpowiedź C

Pytanie nr 14 Odpowiedź A

Pytanie nr 15 Odpowiedź B

Pytanie nr 16 Odpowiedź A

Pytanie nr 17 Odpowiedź A

Pytanie nr 18 Odpowiedź A

Pytanie nr 19 Odpowiedź C

Pytanie nr 20 Odpowiedź A

Pytanie nr 21 Odpowiedź A

Pytanie nr 22 Odpowiedź A

Pytanie nr 23 Odpowiedź C

Pytanie nr 24 Odpowiedź B

Pytanie nr 25 Odpowiedź B

Pytanie nr 26 Odpowiedź C

Pytanie nr 27 Odpowiedź A

Pytanie nr 28 Odpowiedź C

Pytanie nr 29 Odpowiedź B

Pytanie nr 30 Odpowiedź A

                                                      III

1. Które z poniższych dokumentów, w razie wypadku lub awarii, powinien przekazać kierowca właściwym władzom?A) w przypadku pojazdu skrzyniowego, potwierdzenie specjalistycznego badania ADR (wymagane dla pojazdów EX/II i EX/III)

B) kartę charakterystyki materiału

C) wykaz środków gaśniczych2. W związku z przewozem materiałów niebezpiecznych, pakowanych w ilościach wyłączonych (E) obowiązują:A) przepisy dotyczące kwalifikacji, szkolenia osób

B) dokumenty ADR, między innymi dokument przewozowy

C) wyłączenia przewozów o charakterze ratunkowym3. Niżej przedstawiony znak tunelu oznacza: 

                                         

A) zakaz wjazdu pojazdu przewożącego jakiekolwiek towary niebezpieczne

B) zakaz wjazdu pojazdów z towarem grożącym wybuchem o dużym zasięgu

C) zakaz wjazdu pojazdów z towarem zagrażającym emisją gazu niepalnego, żrącego4. Towarem niebezpiecznym w transporcie drogowym jest:

A) odpad zawierający 70% metanolu

B) jedynie materiał dopuszczony do przewozu w cysternach

C) przedmiot niewymieniony w wykazie towarów niebezpiecznych, ale zawierający materiał niebezpieczny5. Niżej przedstawiony znak tunelu oznacza:

                                              

A) bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi w ilościach wymagających oznakowania pojazdu tablicami pomarańczowymi

B) zakaz wjazdu pojazdu przewożącego jakiekolwiek towary niebezpieczne w ilościach wymagających oznakowania pojazdu tablicami pomarańczowymi, za wyjątkiem UN 2919, 3291, 3331

C) zakaz wjazdu pojazdów tylko z towarem grożącym wyciekiem materiału utleniającego6. Transport drogowy towarów niebezpiecznych:A) dozwolony jest na podstawie przepisów ATR

B) jest dozwolony tylko w atestowanych opakowaniach

C) może występować jako część transportu multimodalnego w łańcuchu transportowym

7. Które z poniższych zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 4.1 uznaje się za najważniejsze?A) palność materiałów stałych

B) wysokie ciśnienie

C) działanie szkodliwe dla środowiska8. Symbol "X" w kodzie opakowania oznacza, że:A) może być ono użyte do materiałów zaliczonych do I grupy pakowania w poszczególnych klasach

B) jest ono przeznaczone do materiałów reagujących niebezpiecznie z wodą

C) jest ono wykonane z tektury9. Instrukcje Techniczne ICAO regulują:A) przewóz kolejowy towarów niebezpiecznych

B) transport towarów niebezpiecznych żeglugą śródlądową

C) przewóz lotniczy towarów niebezpiecznych10. Przy przewozie materiałów niebezpiecznych, wyłączenie spod przepisów ADR spełniające warunek zachowania ilości wyłączonych (E) dotyczy:A) wyłączeń przewozów o charakterze ratunkowym

B) przewozu kontenerów pod warunkiem, że są to kontenery-cysterny

C) przewozu materiałów niebezpiecznych przewożonych w ilościach do 1 litra na sztukę przesyłki11. Przepisy ADRA) regulują tylko transport materiałów i przedmiotów wybuchowych

B) dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych w ruchu lądowym w Europie

C) regulują transport materiałów i przedmiotów wybuchowych12. W skład wyposażenia awaryjnego ogólnego stosowania znajdującego się każdej w jednostce transportowej przewożącej towary ADR wchodzi:A) buty nieprzemakalne (gumowce)

B) łopata

C) kamizelka ostrzegawcza13. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych według ADR oznacza:A) podział towarów w zależności od ich toksyczności

B) podział towarów na klasy na podstawie zagrożenia dominującego

C) podział towarów na klasy na podstawie sposobu przewozu14. Kto odpowiada za przyjęcie do przewozu towaru niebezpiecznego w niewłaściwym opakowaniu?A) nadawca materiału

B) ładowacz

C) przewoźnik15. Wzywając pomoc dzwoń:A) 112998

B) 998

C) 99716. Które z wymienionych dokumentów wymagane są podczas przewozu 5 bębnów stalowych o pojemności 200 litrów każdy, zawierających olej napędowy UN 1202, III grupy pakowania:A) dokument przewozowy zawierający zapis: wartość obliczona zgodnie z przepisami 1.1.3.6; nie przekracza LQ

B) pisemna instrukcja dla kierowcy

C) dokument przewozowy zawierający zapis np.: UN 1202 paliwo do silników Diesla, 3, III; 5 bębnów; całkowita ilość 1000 litrów17. Jeśli ma miejsce awaria, to które z następujących dokumentów są ważne dla prowadzenia akcji ratowniczej?A) świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

B) dokumenty ze zdjęciem potwierdzające tożsamość członków załogi

C) pisemna instrukcja dla załogi pojazdu18. W tunelu nie wolno przewozić towarów ADR:A) materiałów niebezpiecznych klasy 1

B) odpadów niebezpiecznych

C) żadnych ładunków, jeżeli kierowca zauważył niesprawność pojazdu, stwarzającą zagrożenie w tunelu19. Oznakowanie jednostki transportowej i oznakowanie ładunku:A) w przypadku przewozu dużych kontenerów ze sztukami przesyłki nadawca ma obowiązek umocowania sztuk przesyłki (wewnątrz kontenera) i oznakowanie kontenera nalepkami, natomiast oznakowanie jednostki transportowej jest obowiązkiem kierowcy

B) nie ma wpływu na przebieg akcji ratowniczej, po wypadku drogowym z towarem niebezpiecznym

C) jest zawsze obowiązkiem kierowcy20. W jakim kierunku przemieszcza się zawartość opakowań (ciekła lub sypka) podczas przewozu?A) podczas rozpędzania pojazdu w kierunku zgodnym z kierunkiem jazdy

B) w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy podczas hamowania w linii prostej

C) w prawo podczas skrętu w lewo21. Opakowanie towaru niebezpiecznego, w zakresie wymagań ADR, powinno:A) być wykonane wyłącznie z metalu

B) być odpowiednio dobrane w zależności od grupy pakowania danego towaru niebezpiecznego

C) posiadać etykietę z informacją o sposobie neutralizacji zawartości22. Towarami niebezpiecznymi dużego ryzyka są:A) niektóre materiały klasy 9

B) wszystkie towary niebezpieczne klasy 4.2, powyżej 3000 litrów

C) materiały wybuchowe odczulone klasy 4.1, przewożone w pojeździe oznaczonym pomarańczowymi tablicami23. Zapis w dokumencie przewozowym "UN 1016 TLENEK WĘGLA SPRĘŻONY, 2.3 (2.1)" oznacza, że przewożony gaz jest:A) sprężony i posiada właściwości trujące oraz palne

B) duszący

C) utleniający24. Przejeżdżając przez tunel:A) należy zwiększyć prędkość jazdy, tak aby maksymalnie skrócić czas przejazdu w tunelu

B) w razie pożaru innego pojazdu, jeśli to możliwe wyjedź lub wyjdź z tunelu, upewnij się czy wezwano pomoc

C) w razie pożaru obejmującego ładunek (towary niebezpieczne ADR) rozpocznij jego gaszenie25. Które z poniższych zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 7 uznaje się za najważniejsze?A) palność

B) radioaktywność

C) emisja gazu26. W celu zapewnienia prawidłowego umocowania ładunku można stosować:A) złączone płaskim węzłem pasy mocujące

B) liny i druty

C) maty przeciwpoślizgowe27. Jakie podstawowe środki ostrożności musi podjąć kierowca pojazdu przewożącego sztuki przesyłki zawierające towary niebezpieczne ADR podczas załadunku/rozładunku?A) w przypadku częściowego rozładunku, ponownie rozmieścić równomiernie pozostały ładunek - jeśli to konieczne

B) zawsze założyć maskę przeciwgazową jeśli zauważył uszkodzone opakowanie

C) pozostawić oznakowanie pojazdu do czasu kolejnego jego załadunku, pamiętając o dostosowaniu oznakowania do wymagań nowego ładunku28. Podczas przewozu towarów niebezpiecznych w kabinie jednostki transportowej mogą przebywać:A) dzieci

B) najbliższa rodzina kierowcy (żona, dzieci) wpisana do dokumentu przewozowego

C) członkowie załogi wpisani do dokumentu przewozowego29. Zwolnienia z wymagań transportowych dotyczące przewozu paliw płynnych w zbiornikach pojazdów obejmują:A) paliwo znajdujące się w zbiornikach pojazdu, służące do jego napędu

B) paliwo służące do napędu pojazdów, tylko z silnikami o zapłonie iskrowym

C) paliwo służące do napędu ciągników rolniczych30. Dokument przewozowy powinien zawierać:A) opis trasy przewozu

B) liczbę i opis sztuk przesyłki w tym nazwę użytych opakowań

C) wykaz podstawowych czynności kierowcy na miejscu wypadku

SZABLON ODPOWIEDZI DO TESTU  III

Pytanie nr 1 Odpowiedź A

Pytanie nr 2 Odpowiedź A

Pytanie nr 3 Odpowiedź B

Pytanie nr 4 Odpowiedź A

Pytanie nr 5 Odpowiedź B

Pytanie nr 6 Odpowiedź C

Pytanie nr 7 Odpowiedź A

Pytanie nr 8 Odpowiedź A

Pytanie nr 9 Odpowiedź C

Pytanie nr 10 Odpowiedź C

Pytanie nr 11 Odpowiedź C

Pytanie nr 12 Odpowiedź C

Pytanie nr 13 Odpowiedź B

Pytanie nr 14 Odpowiedź C

Pytanie nr 15 Odpowiedź B

Pytanie nr 16 Odpowiedź C

Pytanie nr 17 Odpowiedź C

Pytanie nr 18 Odpowiedź C

Pytanie nr 19 Odpowiedź A

Pytanie nr 20 Odpowiedź C

Pytanie nr 21 Odpowiedź B

Pytanie nr 22 Odpowiedź C

Pytanie nr 23 Odpowiedź A

Pytanie nr 24 Odpowiedź B

Pytanie nr 25 Odpowiedź B

Pytanie nr 26 Odpowiedź C

Pytanie nr 27 Odpowiedź A

Pytanie nr 28 Odpowiedź C

Pytanie nr 29 Odpowiedź A

Pytanie nr 30 Odpowiedź B


                                  

                                                        IV


1. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych według ADR oznacza:A) podział towarów na klasy na podstawie zagrożenia dominującego

B) podział towarów w zależności od ich toksyczności

C) podział pojazdów na kategorie według ich zastosowania2. Klasa towarów niebezpiecznych dotyczy:A) wyłącznie materiałów o takim samym stanie skupienia np. gaz, ciecz, ciało stałe

B) materiałów stwarzających podobne zagrożenie, nazywane zagrożeniem dominującym

C) wyłącznie materiałów czystych chemicznie3. Przepisy "antyterrorystyczne" Działu 1.10 ADRA) nakazują uczestnictwo przy przewozie towarów dużego ryzyka dodatkowej osoby - konwojenta w kabinie pojazdu

B) dotyczą tylko kierowców pojazdów ADR, nie dotyczą nadawców i odbiorców towarów niebezpiecznych

C) mają zapobiegać kradzieżom ładunku towarów niebezpiecznych,4. Co należy do obowiązków kierowcy podczas załadunku?A) wylegitymowanie pracowników dokonujących załadunku

B) kierowca nie uczestniczy przy załadunku, ponieważ nadawca odpowiada za załadunek

C) rozmieszczenie sztuk przesyłki w taki sposób, aby nie mogły się przesuwać lub obijać o ściany pojazdu5. Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych?A) zastosowanie ABS-u

B) zmęczenie, przekroczenie czasu pracy, kierowcy

C) zastosowanie ogranicznika prędkości6. Przewóz towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki oznacza:A) przewóz w kontenerach, cysternach

B) przewóz towarów niebezpiecznych w kontenerach typu BK1 lub BK2

C) przewóz towarów niebezpiecznych w DPPL7. Co powinieneś zrobić, gdy przewozisz przesyłki oznakowane nalepką? 
   
                                            


A) załaduj je tak, aby strzałki były skierowane na prawą stronę

B) załaduj je tak, aby strzałki były skierowane do góry

C) jeśli istnieją wątpliwości, połóż je na boku, tzn. ze strzałkami skierowanymi w stronę boku pojazdu8. Grupa pakowania:A) dotyczy towarów klasy 1, 2, 7

B) dotyczy towarów klasy 3, 4.1, 4.2, 5.1

C) dzieli towary według rodzaju opakowania (I - bęben; II - kanister; III - skrzynia)9. Instrukcje pisemneA) są pisane przez inspektora BHP w firmie przewoźnika lub nadawcy towaru niebezpiecznego

B) są umieszczane w zaklejonej kopercie, otwieranej po zaistnieniu wypadku

C) umożliwiają kierowcy zapoznanie się z wyposażeniem ochronnym, z którego powinien skorzystać podczas awarii lub wypadku pojazdu z ładunkiem niebezpiecznym10. Do klasy 3 według ADR należą:A) materiały stałe zapalne

B) materiały zakaźne zapalne

C) materiały ciekłe zapalne o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 60 °C11. Przejeżdżając przez tunel:A) nie należy gasić pożaru obejmującego towary niebezpieczne

B) w razie pożaru twojego pojazdu zatrzymaj się włącz światła awaryjne i wezwij pomoc z telefonu komórkowego

C) w razie postoju w korku stosuj się do poleceń zawartych w pisemnej instrukcji dla kierowcy12. Które z poniższych zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 6.1 uznaje się za najważniejsze?A) działanie trujące w skutek przedostania się do organizmu drogą pokarmową lub przez skórę

B) utlenianie innych substancji

C) działanie szkodliwe dla środowiska13. Zapis w dokumencie przewozowym "UN 1016 TLENEK WĘGLA SPRĘŻONY, 2.3 (2.1)" oznacza, że przewożony gaz jest:A) sprężony i posiada właściwości trujące oraz palne

B) wyłączony spod przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych, ponieważ nie stwarza żadnego zagrożenia

C) wybuchowy14. Przewóz materiałów niebezpiecznych w opakowaniach atestowanych i oznakowanych nalepkami ostrzegawczymi wraz z wymaganymi napisami, w ilościach nieprzekraczających ograniczeń podanych w przepisie 1.1.3.6 (tzw. ilościach ograniczonych):

A) pozwala na dokonanie tego przewozu nie oznakowanym pojazdem pod warunkiem, że kierowca posiada zaświadczenie z ukończonego szkolenia ADR

B) umożliwia wykonanie przewozu kierowcy, który nie posiada zaświadczenia ADR

C) pozwala na dokonanie przewozu, bez stosowania w dokumencie przewozowym zapisów zawierających dane o przewożonym materiale15. W jakim kierunku przemieszcza się zawartość opakowań (ciekła lub sypka) podczas przewozu?A) zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem jazdy

B) w lewo podczas skrętu w lewo

C) w prawo podczas skrętu w lewo16. Co należy rozumieć jako transport multimodalny (kombinowany)?A) przewóz towarów przy pomocy przynajmniej dwóch pojazdów samochodowych

B) przewóz towarów niebezpiecznych w kombinowanych opakowaniach

C) przewóz towarów niebezpiecznych przy użyciu co najmniej 4 różnych rodzajów transportu (drogowego, rzecznego, morskiego, kolejowego)17. Które z poniższych zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 3 uznaje się za najważniejsze?A) palność

B) emisja gazu

C) utlenianie18. Zaświadczenie ADR o przeszkoleniu kierowcy:A) jest wymagane od kierowców przewożących materiały niebezpieczne w ilościach ograniczonych (LQ), przy masie ładunku powyżej 1000 kg

B) powinno zawierać wykaz osób uprawnionych do zmiany klasyfikacji materiałów niebezpiecznych w przypadku awarii

C) po kursie podstawowym - uprawnia do przewozu wszystkich materiałów niebezpiecznych (w sztukach przesyłki) z wyjątkiem materiałów wybuchowych i promieniotwórczych19. Opakowanie towaru niebezpiecznego, w zakresie wymagań ADR, powinno:A) być wykonane wyłącznie z metalu

B) posiadać etykietę z informacją o sposobie neutralizacji zawartości

C) być odpowiednio dobrane w zależności od grupy pakowania danego towaru niebezpiecznego20. Palety z workami:A) nie wymagają oznakowania jeżeli są przeznaczone do celów rolniczych

B) mogą być przewożone tylko jeżeli worki są wykonane z tworzywa sztucznego

C) obciągnięte folią powinny być ładowane tak aby poszczególne palety były oddzielone tekturą uniemożliwiającą ich wzajemne sklejanie się21. Postępowanie przy oparzeniach termicznych:A) zastosować dezynfekcję przy pomocy spirytusu salicylowego

B) posmarować oparzone miejsca masłem

C) oparzenia termiczne schładzać wodą bieżącą przez około 15 minut, podając poszkodowanemu ciepłe napoje22. Towar niebezpieczny według ADR to:A) każdy towar przewożony w cysternie

B) substancja, mieszanina, roztwór lub przedmiot dopuszczony do przewozu drogowego na warunkach określonych w tych przepisach

C) przedmiot o wymiarach ponad gabarytowych23. Przewóz materiału klasy 3 w kontenerze-cysternie o pojemności do 3000 litrów:A) nie musi zostać przeprowadzony przez kierowcę, który ukończył kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach

B) może być dokonany jedynie pojazdem typu FL

C) nie podlega przepisom ADR24. Instrukcje Techniczne ICAO regulują:A) przewóz lotniczy towarów niebezpiecznych

B) przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w ruchu międzynarodowym

C) transport morski towarów niebezpiecznych25. Nadawca powinien odmówić załadunku towarów niebezpiecznych jeżeli:A) jednostka transportowa nie posiada wymaganego oznakowania

B) kierowca nie posiada potwierdzenia badań dopuszczających pojazd do przewozu określonych towarów

C) kierowca nie przewoził wcześniej tych towarów26. Które z poniższych zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 5.1 uznaje się za najważniejsze?A) zapalanie innych materiałów

B) działanie szkodliwe dla środowiska

C) właściwości żrące27. Zakazy ładowania razem do jednego pojazdu dotyczą:A) załadunku do kontenera sztuk przesyłki

B) towarów klasy 3 oraz materiałów utleniających klasy 5.1 (kodu klasyfikacyjnego OF)

C) tylko kontenerów i pojazdów krytych28. W jakich przypadkach kierowca powinien podjąć akcję ratowniczą dotyczącą pojazdu lub ładunku zgodnie z wytycznymi zapisanymi w pisemnej instrukcji?A) w przypadku wystąpienia nieszczelności opakowań z towarami klasy 6.1

B) w każdym przypadku pożaru ładunku

C) gdy niewielki wyciek zagraża ujęciu wody pitnej29. Przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych koleją to:A) regulamin RID

B) Instrukcje Techniczne ICAO

C) kod IMDG30. Zapis w dokumencie przewozowym "UN 1733 Trójchlorek antymonu, 8, II " oznacza, że przewożony materiał jest:A) silnie trujący

B) jest mieszaniną gazów zawierającą chlor

C) materiałem klasy 8 - żrący

SZABLON ODPOWIEDZI DO TESTU  IV

Pytanie nr 1 Odpowiedź A

Pytanie nr 2 Odpowiedź B

Pytanie nr 3 Odpowiedź C

Pytanie nr 4 Odpowiedź C

Pytanie nr 5 Odpowiedź B

Pytanie nr 6 Odpowiedź C

Pytanie nr 7 Odpowiedź B

Pytanie nr 8 Odpowiedź B

Pytanie nr 9 Odpowiedź C

Pytanie nr 10 Odpowiedź C

Pytanie nr 11 Odpowiedź A

Pytanie nr 12 Odpowiedź A

Pytanie nr 13 Odpowiedź A

Pytanie nr 14 Odpowiedź B

Pytanie nr 15 Odpowiedź C

Pytanie nr 16 Odpowiedź C

Pytanie nr 17 Odpowiedź A

Pytanie nr 18 Odpowiedź C

Pytanie nr 19 Odpowiedź C

Pytanie nr 20 Odpowiedź C

Pytanie nr 21 Odpowiedź C

Pytanie nr 22 Odpowiedź B

Pytanie nr 23 Odpowiedź A

Pytanie nr 24 Odpowiedź A

Pytanie nr 25 Odpowiedź A

Pytanie nr 26 Odpowiedź A

Pytanie nr 27 Odpowiedź A

Pytanie nr 28 Odpowiedź C

Pytanie nr 29 Odpowiedź A

Pytanie nr 30 Odpowiedź C
                                                         V
1. Oznaczenie jednostki transportowej z przodu i z tyłu tablicami o następującym wzorze jest:

                                            


A) obowiązkowe od 01.01.2011 r. przy przewozie towarów niebezpiecznych na warunkach określonych kodami LQ, gdy całkowita masa brutto przewożonych sztuk przesyłki nie przekracza 8 ton

B) dopuszczone przy przewozie w niej towarów niebezpiecznych na warunkach określonych kodami LQ gdy masa brutto przewożonych sztuk przesyłek przekracza 6 ton

C) wymagane gdy jej masa całkowita przekracza 12 ton a przewożony w niej towar niebezpieczny w sztukach przesyłki na warunkach okreslonych kodami LQ o calkowitej masie brutto większej niż 8 ton2. Przewożąc odpady niebezpieczne spełniające kryteria klasyfikacyjne ADR w transporcie drogowym należy:A) zgłosić przewóz do MPO

B) zaznaczyć w dokumencie przewozowym informację, że przewożony jest odpad np. "UN 1230 ODPAD METANOL, 3 (6.1), II, (D/E) "

C) stosować specjalne pojemniki do odpadów3. Zapis w dokumencie przewozowym "Przewóz zgodny z 1.1.4.2"1" oznacza, że:A) przewóz towarów niebezpiecznych w cysternie przenosnej odbywa się w łańcuchu transportowym morskim lub lotniczym

B) materiał niebezpieczny nie może być przewożony promem

C) materiał niebezpieczny nie może być przewozony koleją4. Sztuczne oddychanie należy wykonywać w następujących sytuacjach:A) poszkodowany ma uszkodzony kręgosłup

B) gdy poszkodowany nie oddycha, ale tętno jest wyczuwalne

C) poszkodowany ma złamaną rękę5. Zapis w dokumencie przewozowym "UN 1580 Chloropikryna, 6.1, I" oznacza, że przewożony materiał jest:A) materiałem klasy 6.1 - silnie trujący

B) wybuchowy

C) silnie żrący6. Kto ponosi odpowiedzialność za przygotowanie pisemnej instrukcji dla załogi pojazdu?A) przewoźnik

B) producent, gdy wprowadza nowy towar niebezpieczny

C) nadawca7. Gaśnice proszkowe znajdujące się na pojeździe:A) nigdy nie powinny być zamykane na kłódkę, gdyż wówczas nie mogą być szybko użyte.

B) muszą być zamykane na kłódkę, aby uniknąć kradzieży

C) powinny być umocowane w kabinie tak aby kierowca miał je w bezpośrednim zasięgu8. Niżej przedstawiony znak tunelu oznacza:

   
                                             

A) zakaz wjazdu pojazdów z towarem zagrażającym masowym zatruciom

B) zakaz wjazdu pojazdów z towarem grożącym wyciekiem materiału żrącego

C) zakaz wjazdu pojazdów z towarem zagrażającym emisją gazu niepalnego, żrącego9. Numer UN przyporządkowany jest każdej pozycji wykazu towarów niebezpiecznych, która może dotyczyć:A) dopuszczalnej ilości materiału (netto) przewożonego w pojeździe, np.: UN 3166, to jest 3166 kg

B) zagrożenia zasadniczego, np.: UN 1203 - pożarem

C) pozycji indywidualnej dla materiałów lub przedmiotów dobrze zdefiniowanych, np.: UN 1090 ACETON10. Instrukcje Techniczne ICAO regulują:A) transport morski towarów niebezpiecznych

B) przewóz lotniczy towarów niebezpiecznych

C) transport towarów niebezpiecznych żeglugą śródlądową11. Wzywając pomoc dzwoń:A) 112998

B) 994

C) 99812. Za oznakowanie sztuk przesyłki z materiałami niebezpiecznymi odpowiada:A) firma spedycyjna

B) odbiorca

C) producent, jeżeli jest nadawcą sztuki przesyłki13. Niżej przedstawiony znak tunelu oznacza:


                                               

A) bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi w ilościach wymagających oznakowania pojazdu tablicami pomarańczowymi

B) zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi UN 2919, 3291, 3331, 3359, 3373

C) zakaz wjazdu pojazdu przewożącego jakiekolwiek towary niebezpieczne objęte ograniczeniem określonym dla tunelu kategorii E14. Które z czynności są zabronione w czasie przejazdu przez tunel?A) zawracanie

B) włączanie świateł awaryjnych w razie wypadkuC) słuchanie komunikatów radiowych

15. Zapis w dokumencie przewozowym "UN 1016 TLENEK WĘGLA SPRĘŻONY, 2.3 (2.1)" oznacza, że przewożony gaz jest:A) sprężony i stanowi zagrożenie wynikające z właściwości palnych

B) duszący

C) utleniający16. Zapis w dokumencie przewozowym "UN 1733 Trójchlorek antymonu, 8, II " oznacza, że przewożony materiał jest:A) silnie żrący

B) żrący

C) silnie trujący17. Które z poniższych zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 6.2 uznaje się za najważniejsze?A) utlenianie

B) działanie zakaźne

C) właściwości żrące na organizm18. Które z poniższych zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 8 uznaje się za najważniejsze?A) utlenianie innych materiałów

B) emisja gazu

C) właściwości żrące19. Ile instrukcji pisemnych powinno znajdować się na pokładzie jednostki transportowej przewożącej materiały w sztukach przesyłki?A) nie więcej niż 5, tak aby nie obciążać kierowcy nadmiarem informacji

B) jedena instrukcja odpowiadająca wzorowi podanemu w ADR, jeżeli jest sporządzona w języku zrozumiałym w mowie i piśmie dla każdego członka zalogi

C) pięć, jeśli przewożone przesyłki zawierają pięć materiałów ADR o różnym charakterze zagrożenia20. Doradca d/s transportu - DGSA - w firmieA) nie jest doradcą kierowcy w codziennej pracy

B) kontroluje pracę kierowcy

C) zawsze odpowiada za oznakowanie pojazdu przewożącego towary niebezpieczne21. Wyłączenie przewozów z przepisów ADR na podstawie przepisu 1.1.3.6. (bez tablic), pozwala na:A) niestosowanie się do przepisów ADR

B) zwolnienie kierowcy z posiadania jakichkolwiek dokumentów związanych z transportem towarów ADR

C) przewóz indywidualnym użytkownikom towarów ADR w małych ilościach, zwalniając kierowcę z niektórych wymagań przepisów ADR22. Palety z workami:A) nie wymagają dodatkowego mocowania jeżeli wypełniają równomiernie całą powierzchnię ładunkową

B) nie wymagają oznakowania jeżeli zawierają nawozy sztuczne klasy 5.1

C) powinny być załadowane tak, aby worki były ułożone wzdłużnie, w celu ich łatwego przeliczenia23. Jeśli ma miejsce wypadek, to które z następujących dokumentów są ważne dla prowadzenia akcji ratowniczej?A) prawo jazdy i zaświadczenie o szkoleniu ADR

B) dokument przewozowy

C) dokumenty ze zdjęciem potwierdzające tożsamość członków załogi24. Przepisy "antyterrorystyczne" Działu 1.10 ADRA) nakazują wyposażenie wszystkich pojazdów ADR w system GPS

B) mają zapobiegać kradzieżom ładunku towarów niebezpiecznych,

C) zapewniają transportom ADR ochronę w każdych warunkach,25. Jakie środki należy przedsięwziąć przed rozpoczęciem podróży z towarem niebezpiecznym, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa jazdy?A) zawsze zgłosić Policji trasę przejazdu z towarem niebezpiecznym

B) zawsze zgłosić Straży Pożarnej trasę przejazdu z towarem niebezpiecznym

C) sprawdzić sprzet ochrony ogólnej i indywidualnej przewidziany w instrukcji pisemnej ADR i jego stan26. Sprzęt ochrony ogólnej i indywidualnej pojazdu umożliwia:A) bezpieczne otwieranie sztuk przesyłek

B) lepszą widoczność kierowcy znajdującego się na zewnątrz pojazdu, w warunkach ograniczonej widoczności

C) zapewnienie stałej prędkości podczas jazdy autostradą27. Do klasy 4.3 według ADR należą:A) gazy

B) materiały podatne na samorzutne zapalenie wskutek kontaktu z powietrzem

C) materiały stałe lub ciekłe wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne28. Do klasy 6.1 według ADR należą:A) materiały żrące

B) gazy trujące

C) materiały trujące29. Czy istnieją limity dotyczące ilości towarów niebezpiecznych na jednostkę transportową oznakowaną pomarańczowymi tablicami ostrzegawczymi?A) tak jeśli przepisy szczególne dotyczące załadunku, rozładunku i manipulowania przywołują przepisy CV3 i CV15

B) limity zależą od dopuszczalnej masy całkowitej jednostki transportowej

C) tak, limity dotyczą wszystkich towarów niebezpiecznych30. W tunelu nie wolno przewozić towarów ADR:A) materiałów niebezpiecznych klasy 1

B) żadnych ładunków, jeżeli kierowca zauważył niesprawność pojazdu, stwarzającą zagrożenie w tunelu

C) wszystkich materiałów niebezpiecznych

SZABLON ODPOWIEDZI DO TESTU V

Pytanie nr 1 Odpowiedź C

Pytanie nr 2 Odpowiedź B

Pytanie nr 3 Odpowiedź A

Pytanie nr 4 Odpowiedź B

Pytanie nr 5 Odpowiedź A

Pytanie nr 6 Odpowiedź A

Pytanie nr 7 Odpowiedź A

Pytanie nr 8 Odpowiedź A

Pytanie nr 9 Odpowiedź C

Pytanie nr 10 Odpowiedź B

Pytanie nr 11 Odpowiedź C

Pytanie nr 12 Odpowiedź C

Pytanie nr 13 Odpowiedź C

Pytanie nr 14 Odpowiedź A

Pytanie nr 15 Odpowiedź A

Pytanie nr 16 Odpowiedź B

Pytanie nr 17 Odpowiedź B

Pytanie nr 18 Odpowiedź C

Pytanie nr 19 Odpowiedź B

Pytanie nr 20 Odpowiedź B

Pytanie nr 21 Odpowiedź C

Pytanie nr 22 Odpowiedź A

Pytanie nr 23 Odpowiedź B

Pytanie nr 24 Odpowiedź B

Pytanie nr 25 Odpowiedź C

Pytanie nr 26 Odpowiedź B

Pytanie nr 27 Odpowiedź C

Pytanie nr 28 Odpowiedź C

Pytanie nr 29 Odpowiedź A

Pytanie nr 30 Odpowiedź B

                                                         VI
1. Zapis w dokumencie przewozowym "UN 1016 TLENEK WĘGLA SPRĘŻONY, 2.3 (2.1)" oznacza, że przewożony gaz jest:A) duszący

B) trujący i palny

C) wyłączony spod przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych, ponieważ nie stwarza żadnego zagrożenia2. W przypadku niewielkiego wycieku materiału niebezpiecznego kierowca powinien:A) zawsze ograniczyć wyciek np. przez obwałowanie go piaskiem (ziemią)

B) natychmiast skontaktować się z odbiorcą przesyłki

C) postępować zgodnie z informacjami zawartymi w pisemnej instrukcji3. Przewoźnik przewożący towary niebezpieczne w zbiorniku:A) nie odpowiada za jego zamocowanie na pojeździe

B) musi sprawdzić czy zbiornik odpowiada wymaganiom ADR i posiada wymagane dokumenty

C) powinien posiadać certyfikat napełniania zbiornika4. Kto odpowiada za przyjęcie do przewozu towaru niebezpiecznego w niewłaściwym opakowaniu?A) ładowacz

B) przewoźnik - kierowca

C) nadawca materiału5. Które z poniższych zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 2 uznaje się za najważniejsze?A) właściwości trujące

B) działanie szkodliwe dla środowiska

C) właściwości wynikające z ciśnienia gazu6. W skład wyposażenia awaryjnego ogólnego stosowania znajdującego się każdej w jednostce transportowej przewożącej towary ADR wchodzi:A) buty nieprzemakalne (gumowce)

B) dwa stojące znaki ostrzegawcze

C) sprzęt ochrony dróg oddechowych (maska przeciwgazowa)7. Klasa towarów niebezpiecznych dotyczy:A) wyłącznie materiałów czystych chemicznie

B) tylko materiałów, które nie są duszące i nie są palne

C) materiałów o takim samym zagrożeniu dominującym8. Zaświadczenie ADR o przeszkoleniu kierowcy:A) powinno zawierać wykaz osób uprawnionych do zmiany klasyfikacji materiałów niebezpiecznych w przypadku awarii

B) nie jest wymagane przy przewozie materiałów niebezpiecznych w "ilościach ograniczonych"

C) jest wymagane tylko od kierowców przewożących materiały niebezpieczne9. Ochronę towarów niebezpiecznych ADR stosuje się w celu:A) eliminacji kradzieży środków transportu w celu użycia ich w zamachach terrorystycznych

B) zmniejszenia ryzyka uszkodzenia opakowań, w których przewożone są towary

C) zmniejszenia ryzyka wydostania się towarów niebezpiecznych z opakowań, w których są przewożone10. Towary niebezpieczne mogą być przewożone:A) tylko w zbiornikach pojazdów

B) tylko transportem drogowym i morskim

C) luzem w kontenerach spełniających wymagania CSC11. Do klasy 4.2 według ADR należą:A) materiały zakaźne

B) materiały ciekłe zapalne

C) materiały i przedmioty samonagrzewające się12. Które z czynności są zabronione w czasie przejazdu przez tunel?A) używanie telefonu stacjonarnego znajdującego się w tunelu, przeznaczonego do wzywania pomocy w razie wystąpienia awarii pojazdu

B) zawracanie

C) włączanie świateł awaryjnych w razie wypadku13. Plan ochrony towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym powinien dotyczyć przewozu:A) przewozu wszystkich materiałów klasy 9.

B) gazu trującego (kody klasyfikacyjny TF) z wyłączeniem aerozoli, przewożonego w pojeździe oznaczonym pomarańczowymi tablicami

C) przewozu wszystkich materiałów klasy 6.214. Do klasy 7 według ADR należą:A) materiały promieniotwórcze

B) materiały o podwyższonej temperaturze (powyżej 100 °C)

C) materiały stałe zapalne15. Towary dużego ryzyka to:A) wszystkie towary niebezpieczne, których ilość przekracza 10000 kg

B) materiały wybuchowe odczulone klasy 4.1, przewożone w pojeździe oznaczonym pomarańczowymi tablicami

C) gazy palne (kod klasyfikacyjny F), przewożone w pojeździe oznaczonym pomarańczowymi tablicami16. Czy istnieją limity dotyczące ilości towarów niebezpiecznych na jednostkę transportową oznakowaną pomarańczowymi tablicami ostrzegawczymi?A) tak jeśli przepisy szczególne dotyczące załadunku, rozładunku i manipulowania przywołują przepisy CV3 i CV15

B) nie, najważniejsze jest, aby nie przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu

C) tak, limity dotyczą towarów przewożonych luzem17. Które z wymienionych dokumentów wymagane są podczas przewozu 5 bębnów stalowych o pojemności 200 litrów każdy, zawierających olej napędowy UN 1202, III grupy pakowania:A) dokument przewozowy zawierający zapis np.: UN 1202 paliwo do silników Diesla, 3, III; 5 bębnów; całkowita ilość 1000 litrów

B) pisemna instrukcja dla kierowcy

C) dokument przewozowy zawierający zapis: wartość obliczona zgodnie z przepisami 1.1.3.6 wynosi 1000; olej napędowy UN 1202, III grupy pakowania18. Doradca d/s transportu - DGSA - w firmieA) jest odpowiedzialny za czas pracy kierowcy

B) nie jest doradcą kierowcy w codziennej pracy

C) jest doradcą kierowcy19. Przewóz cysterny odejmowalnej o pojemności powyżej 1000 litrów, zawierającej materiał niebezpieczny, umocowanej do skrzyni ładunkowejA) nie jest dopuszczony zgodnie z przepisami ADR

B) może być dokonany pojazdem, dla którego potwierdzenie dodatkowych warunków technicznych zawarte jest w dokumencie przewozowym

C) wymaga oznakowania jednostki transportowej tablicami zaopatrzonymi w numery rozpoznawcze20. Całkowite wyłączenie przewozu towarów niebezpiecznych spod działania przepisów ADR dotyczy:A) przewozu wszystkich próżnych nieczyszczonych opakowań po towarach niebezpiecznych

B) przewozu o charakterze ratunkowym

C) przewozu towarów niebezpiecznych używanych w celach reklamowych21. Towarem niebezpiecznym w transporcie drogowym jest:A) odpad kliniczny

B) każdy odpad komunalny

C) przedmiot niewymieniony w wykazie towarów niebezpiecznych, ale zawierający materiał niebezpieczny22. Do klasy 2 według ADR należą:A) materiały w podwyższonej temperaturze

B) gazy palne

C) materiały trujące23. Numer UN przyporządkowany jest każdej pozycji wykazu towarów niebezpiecznych, która może dotyczyć:A) dopuszczalnej ilości materiału (brutto) przewożonego w pojeździe, np.: UN 3363, to jest 3363 kg

B) pozycji szczegółowych i.n.o. obejmujących grupę materiałów o szczególnych właściwościach chemicznych lub technicznych inaczej nie określone, np.: UN 1987 ALKOHOLE, I.N.O.

C) dopuszczalnej ilości materiału (netto) przewożonego w pojeździe, np.: UN 3166, to jest 3166 kg24. Częściowe wyłączenie spod działania przepisów Załącznika B ADR, pod warunkiem zachowania określonych limitów ilościowych na jednostkę transportową zgodnie z 1.1.3.6 dotyczy:A) przewozu materiałów wybuchowych w atestowanych i oznakowanych sztukach przesyłki

B) przewozu wszystkich próżnych nieczyszczonych opakowań po towarach niebezpiecznych

C) przewozu towarów niebezpiecznych przez osoby prywatne wykorzystywanych do użytku własnego25. Jeżeli jest wymagany nadzór podczas postoju, to należy pozostawić pojazd np. na:A) drodze publicznej w poza terenem zabudowanym

B) dowolnym parkingu

C) parkingu strzeżonym26. Jakie środki ostrożności powinien zachować kierowca podczas załadunku i przewozu materiałów klasy 4.3?A) nie wolno ładować razem do jednego pojazdu z materiałami klasy 3

B) używać jedynie pojazdu odkrytego (bez opończy)

C) wykonywać załadunek unikając kontaktu z wodą27. Numery znajdujące się na tablicy ostrzegawczej wskazują:                                            


A) zagrożenie emisją gazu niepalnego, żrącego

B) zagrożenie wyciekiem cieczy trującej, palnej

C) zagrożenie emisją gazu trującego, palnego28. Zapis w dokumencie przewozowym "UN 1733 Trójchlorek antymonu, 8, II " oznacza, że przewożony materiał jest:A) materiałem klasy 8 - żrący

B) silnie żrący

C) słabo trujący29. Niżej przedstawiony znak tunelu oznacza:


                                             A) zakaz wjazdu pojazdów z towarem zagrażającym emisją gazu duszącego

B) zakaz wjazdu pojazdów z towarem grożącym wybuchem o dużym zasięgu oraz pożarem o dużym zasięgu

C) zakaz wjazdu pojazdu przewożącego jakiekolwiek towary niebezpieczne30. Zwolnienia z wymagań transportowych dotyczące gazów obejmują:A) wszystkie gazy znajdujące w certyfikowanych opakowaniach o pojemności poniżej 20 litrów

B) gazy znajdujące się w opakowaniach zgodnie z kodem LQ 25

C) gazy zawarte w żywności lub napojach (np. w napojach gazowanych)

SZABLON ODPOWIEDZI  VI

Pytanie nr 1 Odpowiedź B

Pytanie nr 2 Odpowiedź C

Pytanie nr 3 Odpowiedź B

Pytanie nr 4 Odpowiedź B

Pytanie nr 5 Odpowiedź C

Pytanie nr 6 Odpowiedź B

Pytanie nr 7 Odpowiedź C

Pytanie nr 8 Odpowiedź B

Pytanie nr 9 Odpowiedź A

Pytanie nr 10 Odpowiedź C

Pytanie nr 11 Odpowiedź C

Pytanie nr 12 Odpowiedź B

Pytanie nr 13 Odpowiedź B

Pytanie nr 14 Odpowiedź A

Pytanie nr 15 Odpowiedź B

Pytanie nr 16 Odpowiedź A

Pytanie nr 17 Odpowiedź A

Pytanie nr 18 Odpowiedź C

Pytanie nr 19 Odpowiedź C

Pytanie nr 20 Odpowiedź B

Pytanie nr 21 Odpowiedź A

Pytanie nr 22 Odpowiedź B

Pytanie nr 23 Odpowiedź B

Pytanie nr 24 Odpowiedź A

Pytanie nr 25 Odpowiedź C

Pytanie nr 26 Odpowiedź C

Pytanie nr 27 Odpowiedź C

Pytanie nr 28 Odpowiedź A

Pytanie nr 29 Odpowiedź B

Pytanie nr 30 Odpowiedź C                                                          VII


1. Klasa towarów niebezpiecznych dotyczy:A) wyłącznie materiałów o takim samym stanie skupienia np. gaz, ciecz, ciało stałe

B) materiałów stwarzających podobne zagrożenie, nazywane zagrożeniem dominującym

C) wyłącznie materiałów czystych chemicznie2. Znak B 13 a oznacza


                                       

A) zakaz ruchu pojazdów przewożących materiały promieniotwórcze w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej

B) zakaz ruchu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne pakowanych w ilościach ograniczonych, przy masie ładunku powyżej 1000 kg

C) zakaz ruchu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne wszystkich klas, bez względu na przewożone ilości3. Do klasy 6.2 według ADR należą:A) odpady kliniczne lub medyczne

B) materiały żrące

C) materiały stałe zapalne

4. Za oznakowanie sztuk przesyłki z materiałami niebezpiecznymi odpowiada:A) producent, jeżeli jest nadawcą sztuki przesyłki

B) odbiorca

C) kierowca5. Zapis w dokumencie przewozowym "UN 1580 Chloropikryna, 6.1, I" oznacza, że przewożony materiał jest:A) silnie trujący, zaliczony do pierwszej grupy pakowania

B) silnie żrący

C) wybuchowy6. Jednostka transportowa o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 7,5 tony powinna być wyposażona w gaśnice:A) o łącznej zawartości 16 kg

B) o łącznej zawartości 12 kg (do grup pożarów A, B, C)

C) o łącznej zawartości 8 kg7. Przepisy ADRA) regulują tylko transport materiałów i przedmiotów wybuchowych

B) dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych o temperaturze powyżej 100 OC

C) obowiązują w transporcie drogowym na całym świecie8. Zaświadczenie ADR o przeszkoleniu kierowcy:A) nie jest wymagane przy przewozie materiałów niebezpiecznych w "ilościach ograniczonych"

B) wydaje się wyłącznie na wybrane klasy materiałów niebezpiecznych

C) powinno zawierać wykaz osób uprawnionych do zmiany klasyfikacji materiałów niebezpiecznych w przypadku awarii9. Oznakowanie sztuki przesyłki powinno zawierać:A) nazwę opkaownia wewnętrznego

B) ilość ładunku podaną w kilogramach

C) oznakowanie opakowania zawierające między innymi symbol Organizacji Narodów Zjednoczonych dla opakowań i kod określający typ opakowania10. Gaśnice proszkowe znajdujące się na pojeździe:A) muszą być zamykane na kłódkę, aby uniknąć kradzieży

B) powinny być napełniane po każdym użyciu nawet, jeśli tylko częściowo są opróżnione

C) muszą podlegać serwisowi przynajmniej co 7 lat11. Dlaczego materiały klasy 4.3 nie powinny być gaszone wodą.A) z wodą tworzą gazy o właściwościach duszących

B) w kontakcie z wodą wydzielają gazy zapalne

C) w kontakcie z wodą uzyskują właściwości wybuchowe12. Przepisy RID regulują:A) przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w ruchu międzynarodowym

B) transport towarów niebezpiecznych żeglugą śródlądową

C) przewóz kolejowy towarów niebezpiecznych w ruchu krajowym13. Za prawidłowe umocowanie ładunku na pojeździe odpowiadaA) magazynier uczestniczący przy załadunku

B) kierowca jeżeli był osobą nadzorującą załadunek

C) pracownicy transportowi wyznaczeni przez nadawcę14. Instrukcje pisemneA) są umieszczane w zaklejonej kopercie, otwieranej po zaistnieniu wypadku

B) dostarczają kierowcy potrzebnych informacji dotyczących przejazdu przez tunele transalpejskie

C) umożliwiają kierowcy zapoznanie się z wyposażeniem ochronnym, z którego powinien skorzystać podczas awarii lub wypadku pojazdu z ładunkiem niebezpiecznym15. Przy przewozie towarów niebezpiecznych niektórych klas, zapakowanych w ilościach ograniczonych:A) opakowania zewnetrzne powinny być oznakowane nalepkami ostrzegawczymi

B) jednostka transportowa powinna być zawsze oznakowana znakiem o kształcie kwadratu obróconego o 45 stopni, którego górna i dolna część (naroża) oraz linia obrzeża powinny być czarne, a powierzchnia środkowa biała (podany w 3.4.7 ADR)

C) jednostka transportowa nie musi być oznakowana tablicami pomarańczowymi, gdy przewozi poniżej 8 ton masy brutto sztuk przesyłki16. Do klasy 7 według ADR należą:A) materiały trujące

B) materiały żrące

C) materiały promieniotwórcze17. Aby prawidłowo użyć gaśnicę proszkową:A) należy najpierw usunąć zawleczkę

B) należy nacisnąć spust w celu złamania zawleczki

C) nie należy gasić urządzeń pod napięciem18. W przypadku wielu odbiorców (przy przewozie o charakterze dystrybucyjnym), kierowca powinien:A) dopilnować aby jednostka transportowa nie była oznakowana pomarańczowymi tablicami ostrzegawczymi

B) dopilnować, aby z dokumentu przewozowego lub dokumentów towarzyszących było możliwe określenie ilości materiału niebezpiecznego, znajdującego się w jednostce transportowej

C) nie musi i nie ma obowiązku wiedzieć, że nie obowiązują zakazy ładowania razem do jednego pojazdu (materiałów oznakowanych pomarańczowymi nalepkami ostrzegawczymi z innymi towarami niebezpiecznymi)19. Które z poniższych zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 6.2 uznaje się za najważniejsze?A) wysokie ciśnienie

B) palność

C) działanie zakaźne wywołujące choroby20. Jakie podstawowe środki ostrożności musi podjąć kierowca pojazdu przewożącego sztuki przesyłki zawierające towary niebezpieczne ADR podczas załadunku/rozładunku?A) w przypadku częściowego rozładunku, ponownie rozmieścić równomiernie pozostały ładunek - jeśli to konieczne

B) pozostawić oznakowanie pojazdu, jeśli ma być ponownie załadowany następnego dnia

C) zawsze założyć maskę przeciwgazową jeśli zauważył uszkodzone opakowanie21. Umowa międzynarodowa ADR reguluje transport towarów niebezpiecznych:

A) z Tunezji do Polski

B) w Grenlandii

C) z Rosji do Chin22. Dokument przewozowy powinien zawierać:A) liczbę i opis sztuk przesyłki w tym nazwę użytych opakowań

B) opis trasy przewozu

C) opis zagrożeń stwarzanych przez materiał niebezpieczny23. Przy przewozie materiałów niebezpiecznych, wyłączenie spod przepisów ADR spełniające warunek zachowania ilości wyłączonych (E) dotyczy:A) przewozu materiałów niebezpiecznych przewożonych w ilościach do 1 litra na sztukę przesyłki

B) tylko przewozu towarów niebezpiecznych w opakowaniach oznakowanych nalepkami ostrzegawczymi

C) przewozu towarów niebezpiecznych w opakowaniach spełniających odpowiednie wymagania wytrzymałościowe, nie atestowanych, ale zaopatrzonych w numer rozpoznawczy towaru (UN) lub litery "LQ"24. Instrukcje pisemneA) zawierają podstawowe pisemne wytyczne dotyczące czynności, które powinny być wykonane w razie wypadku

B) są przygotowywane przez spedytora i przekazywane przed wyjazdem kierowcy

C) określają dozwolony czas pracy kierowcy25. Podczas pożaru pojazdu z materiałami niebezpiecznymi w tunelu należy:A) nie należy ratować pojazdu

B) przystąpić do rozładunku pojazdu

C) zabrać wyposażenie26. Plan ochrony, dotyczący transportu towarów dużego ryzyka, powinien zawierać:A) miejsca używane do krótkotrwałego składowania

B) plan szkolenia

C) sposoby specjalnego oznakowania pojazdu27. Do klasy 1 należą:A) materiały trujące

B) materiały pirotechniczne

C) materiały palne28. Transport drogowy towarów niebezpiecznych:A) jest dozwolony przy zachowaniu zasady ostrożnego obchodzenia się z ładunkami

B) dozwolony jest na podstawie Umowy ADR

C) jest najczęstszą przyczyną groźnych wypadków komunikacyjnych29. Kto powinien umieścić w dokumentach przewozowych informacje dotyczące działań, które powinny być podjęte przez przewoźnika, zawierające dodatkowe wymagania związane z załadunkiem:A) nadawca

B) odbiorca

C) inspektor do spraw BHP30. Kto odpowiada za określenie rodzaju towaru niebezpiecznego?A) zleceniodawca

B) przewoźnik

C) producent materiału lub nadawca

SZABLON ODPOWIEDZI DO TESTU NR  VII

Pytanie nr 1 Odpowiedź B

Pytanie nr 2 Odpowiedź A

Pytanie nr 3 Odpowiedź A

Pytanie nr 4 Odpowiedź A

Pytanie nr 5 Odpowiedź A

Pytanie nr 6 Odpowiedź B

Pytanie nr 7 Odpowiedź B

Pytanie nr 8 Odpowiedź A

Pytanie nr 9 Odpowiedź C

Pytanie nr 10 Odpowiedź B

Pytanie nr 11 Odpowiedź B

Pytanie nr 12 Odpowiedź C

Pytanie nr 13 Odpowiedź B

Pytanie nr 14 Odpowiedź C

Pytanie nr 15 Odpowiedź C

Pytanie nr 16 Odpowiedź C

Pytanie nr 17 Odpowiedź A

Pytanie nr 18 Odpowiedź B

Pytanie nr 19 Odpowiedź C

Pytanie nr 20 Odpowiedź A

Pytanie nr 21 Odpowiedź A

Pytanie nr 22 Odpowiedź A

Pytanie nr 23 Odpowiedź A

Pytanie nr 24 Odpowiedź A

Pytanie nr 25 Odpowiedź A

Pytanie nr 26 Odpowiedź B

Pytanie nr 27 Odpowiedź B

Pytanie nr 28 Odpowiedź B

Pytanie nr 29 Odpowiedź A

Pytanie nr 30 Odpowiedź C1. Oznaczenie sztuki przesyłki, znakiem dla materiału zagrażającego środowisku jest:                                                 


A) niewymagane dla opakowań (pojedynczych lub opakowań wewnętrznych) zawierających mniej niż 5 kg netto materiałów stałych zagrażających środowisku

B) zależne od indywidualnej decyzji doradcy DGSA

C) wymagane tylko dla towarów klasy 6.12. Przewóz kombinowany (multimodalny) towarów niebezpiecznych to:A) przewóz co najmniej dwoma różnymi rodzajami transportu np. statkiem morskim i koleją, samochodem i koleją

B) przewóz drogowy kilkoma jednostkami transportowymi należącymi do różnych firm

C) przewóz towarów niebezpiecznych w opakowaniach kombinowanych3. Co to jest "kod ograniczeń przewozu przez tunele":A) jest to wprowadzenie ograniczeń w zależności od typu przewozu np. w cysternie, luzem

B) jest to podział tuneli w zależności od ich kodu

C) jest to informacja przeznaczona dla przewoźnika (kierowcy) określająca czy dany towar dopuszczony jest do przewozu przez tunele o określonej kategorii4. W celu zapewnienia prawidłowego umocowania ładunku można stosować:A) dowolne środki

B) przesuwane przegrody, regulowane podpory

C) liny i druty5. Do klasy 4.3 według ADR należą:A) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne

B) materiały ciekłe zapalne

C) gazy6. Do klasy 4.2 według ADR należą:A) gazy

B) materiały stałe zapalne

C) materiały i przedmioty samonagrzewające się7. Do klasy 3 według ADR należą:A) materiały stałe zapalne

B) materiały żrące

C) materiały ciekłe zapalne o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 60 °C8. Klasa towarów niebezpiecznych dotyczy:A) materiałów o takim samym zagrożeniu dominującym

B) materiałów dopuszczonych do określonego sposobu przewozu np. do przewozu w cysternie, luzem lub jedynie w opakowaniu

C) wyłącznie materiałów o takim samym stanie skupienia np. gaz, ciecz, ciało stałe9. Palety z workami:A) powinny być załadowane workami warstwowo, przemiennie tak aby zapewnić większą stabilność między nimi.

B) powinny być załadowane tak, aby worki były ułożone wzdłużnie, w celu ich łatwego przeliczenia

C) powinny być załadowane tak, aby worki były ułożone poprzecznie, w celu ich łatwego przeliczenia10. Jakie jest zagrożenie dominujące towarów niebezpiecznych klasy 2 (wspólne dla wszystkich towarów tej klasy)?A) właściwości duszące

B) emisja gazu

C) właściwości trujące11. Towar niebezpieczny według ADR to:A) substancja zaklasyfikowana do jednej z 13 klas niebezpieczeństwa

B) każdy ładunek przewożony bez opakowania

C) taki, który posiada oznaczenie CE12. Zapis w dokumencie przewozowym "UN 1733 Trójchlorek antymonu, 8, II " oznacza, że przewożony materiał jest:A) materiałem klasy 8 - żrący

B) wybuchowy

C) słabo trujący13. Które z czynności są zabronione w czasie przejazdu przez tunel?A) używanie telefonu stacjonarnego znajdującego się w tunelu, przeznaczonego do wzywania pomocy w razie wystąpienia awarii pojazdu

B) włączanie świateł mijania

C) używanie telefonu komórkowego i okularów przeciwsłonecznych14. Które z poniższych zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 6.2 uznaje się za najważniejsze?A) działanie szkodliwe dla środowiska

B) działanie zakaźne

C) utlenianie15. Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych?A) uszkodzenie opakowania z materiałem niebezpiecznym

B) zastosowanie ogranicznika prędkości

C) niewłaściwe umocowanie ładunku16. Numery znajdujące się na tablicy ostrzegawczej wskazują:                                            


A) zagrożenie emisją gazu wybuchowego

B) zagrożenie emisją gazu niepalnego, żrącego

C) zagrożenie gazem trującym oraz posiadającym właściwości palne17. Zapis w dokumencie przewozowym "UN 1016 TLENEK WĘGLA SPRĘŻONY, 2.3 (2.1)" oznacza, że przewożony gaz jest:A) trujący i palny

B) słabo trujący

C) duszący18. Oznakowanie jednostki transportowej i oznakowanie ładunku:A) oznakowanie jednostki transportowej jest obowiązkiem kierowcy w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki pojazdem skrzyniowym

B) nie ma wpływu na przebieg akcji ratowniczej, po wypadku drogowym z towarem niebezpiecznym

C) to obowiązek nadawcy towarów niebezpiecznych19. Jeżeli jest wymagany nadzór podczas postoju, to należy pozostawić pojazd np. na:A) parkingu strzeżonym przez personel który został poinformowany o właściwościach ładunku i miejscu pobytu kierowcy

B) drodze publicznej poza terenem zabudowanym

C) utwardzonym poboczu20. Kto odpowiada za przekazanie kierowcy pisemnej instrukcji przed rozpoczęciem przewozu materiałów niebezpiecznych?A) nadawca, który przekazuje ją spedytorowi, który następnie przekazuje ją kierowcy wraz z poleceniem wyjazdu

B) sam kierowca, który powinien kupić ją przed przewozem na stacji benzynowej

C) spedytor - przewoźnik21. Znak B 13 oznacza:


                                             

A) zakaz ruchu pojazdów przewożących materiały wybuchowe w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej

B) zakaz ruchu cystern o pojemności powyżej 10000 litrów

C) zakaz ruchu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne wszystkich klas, bez względu na przewożone ilości22. Które z poniższych zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 5.1 uznaje się za najważniejsze?A) utlenianie

B) wysokie ciśnienie

C) emisja gazu23. Przepisy ADRA) podlegają zmianom i uzupełnieniom co 2 lata

B) nie dotyczą kierowców poniżej 21-ego roku życia

C) dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych w ruchu lądowym w Europie24. Gaśnice proszkowe znajdujące się na pojazdach przewożących towary niebezpieczne:A) uważa się za sprawne, jeśli minął termin wyznaczonej kontroli lecz plomba jest nienaruszona

B) muszą być zabezpieczone przed zdjęciem (zamykane na kłódkę) przez niepowołane osoby

C) powinny być legalizowane w określonych terminach przez osoby do tego uprawnione25. Kto odpowiada za określenie rodzaju towaru niebezpiecznego?A) ładowacz

B) spedytor

C) producent materiału26. Numery znajdujące się na tablicy ostrzegawczej wskazują:                                              


A) zagrożenie wyciekiem cieczy trującej, palnej

B) zagrożenie wysypem materiału stałego palnego, żrącego

C) zagrożenie wywołane materiałem ciekłym żrącym, zapalnym27. Przepisy "antyterrorystyczne" Działu 1.10 ADRA) nakazują uczestnictwo przy przewozie towarów dużego ryzyka dodatkowej osoby - konwojenta w kabinie pojazdu

B) nakazują wyposażenie wszystkich pojazdów ADR w system GPS

C) mają eliminować zamachy na środki transportu28. Do klasy 1 należą:A) materiały palne

B) przedmioty wybuchowe

C) materiały utleniające29. Zaświadczenie ADR o przeszkoleniu kierowcy:A) nie jest wymagane przy przewozie materiałów niebezpiecznych w "ilościach ograniczonych"

B) powinno zawierać wykaz podstawowych czynności kierowcy na miejscu wypadku

C) powinno zawierać wykaz osób uprawnionych do zmiany klasyfikacji materiałów niebezpiecznych w przypadku awarii30. Przewóz towarów niebezpiecznych luzem oznacza:A) przewóz w cysternie

B) przewóz luźno ułożonych przedmiotów niebezpiecznych

C) przewóz luzem w kontenerze

SZABLON ODPOWIEDZI DO TESTU

Pytanie nr 1 Odpowiedź A

Pytanie nr 2 Odpowiedź A

Pytanie nr 3 Odpowiedź C

Pytanie nr 4 Odpowiedź B

Pytanie nr 5 Odpowiedź A

Pytanie nr 6 Odpowiedź C

Pytanie nr 7 Odpowiedź C

Pytanie nr 8 Odpowiedź A

Pytanie nr 9 Odpowiedź A

Pytanie nr 10 Odpowiedź B

Pytanie nr 11 Odpowiedź A

Pytanie nr 12 Odpowiedź A

Pytanie nr 13 Odpowiedź C

Pytanie nr 14 Odpowiedź B

Pytanie nr 15 Odpowiedź C

Pytanie nr 16 Odpowiedź C

Pytanie nr 17 Odpowiedź A

Pytanie nr 18 Odpowiedź A

Pytanie nr 19 Odpowiedź A

Pytanie nr 20 Odpowiedź C

Pytanie nr 21 Odpowiedź A

Pytanie nr 22 Odpowiedź A

Pytanie nr 23 Odpowiedź A

Pytanie nr 24 Odpowiedź C

Pytanie nr 25 Odpowiedź C

Pytanie nr 26 Odpowiedź C

Pytanie nr 27 Odpowiedź C

Pytanie nr 28 Odpowiedź B

Pytanie nr 29 Odpowiedź A

Pytanie nr 30 Odpowiedź C